Generationsskifte

Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare till en annan inom familjen. Men det kan även avse en överlåtelse till andra närstående, till anställda eller till en extern köpare.

Under rubriken generationsskifte här ska enbart överlåtelse inom en familj eller till andra närstående behandlas. Det finns skillnader gentemot extern försäljning när det gäller juridiska och ekonomiska förhållanden, men också relations- och ledarskapsfrågor i övergångsskedet mellan tidigare och nya ägare. Den förhandling som sker mellan parterna är också normalt annorlunda vid en överlåtelse till närstående jämfört med till en extern köpare. Texten vänder sig både till nuvarande ägare, kallad överlåtare, och blivande ägare, kallad övertagare. Det motsvarar självfallet säljare och köpare. 

Generationsskifte som det beskrivs här, har sitt speciella kännetecken i relationerna mellan överlåtaren och övertagaren. Det är oftast ett förhållande mellan förälder och barn, och med dess särskilda problematik. Ofta identifieras även överlåtaren starkt med företaget och har företagarrollen som sin identitet. Det krävs därför en stark egen profilering för övertagaren i denna situation, eftersom överlåtaren genom sin relation till övertagaren hela tiden finns i bakgrunden på ett annat sätt än vid en försäljning till en extern köpare.

Att överlåta ett företag sker normalt mot någon form av ersättning. Vid försäljningar inom familjen eller till närstående är det dock vanligt att priset hamnar lite lägre än till en extern köpare. Orsaken är helt enkelt att överlåtaren har intresse av att övertagaren kan fortsätta att driva företaget utan en allt för svår finansiell press. Att bara ge bort företaget är idag rent tekniskt sett en relativt enkel process sedan arvs- och gåvoskatt avskaffades, men det kan samtidigt ifrågasättas om inte överlåtaren skall ha någon ersättning för vad som byggts upp? Dessutom kan det finnas flera barn i familjeföretaget som väcker frågor om rättvisa inom familjen om ett barn får något och ett annat inte.